ÖZÜRLÜ ÇOCUĞA SAHİP AİLELER İÇİN AİLE REHBERLİĞİ HİZMETLERİ ÇALIŞTAYI

Özürlü bireyler toplumun bilinen temel dezavantajlı gruplarından birisidir. Bu insanlar özürlü olmalarından dolayı hem kamusal alanda hem de özel alanda pek çok sorun yaşamaktadırlar. Başlıca sorunlar toplumdan dışlanma, ayrımcılık ve ön yargılardır. Özürlülerin eğitimle toplumsal hayata kazandırılması çalışmaları son derece faydalı sonuçlar vermektedir. Bu grupların ihtiyaçlarına göre hazırlanan eğitim programları, engelleri ortadan kaldırmayı hedeflemektedir. Bu süreçte rehberlik faaliyetleri de önemli bir yer tutmaktadır.

Özürlü bireye sahip çocuğun ve ailesinin, çevre ile iletişimi ve yaşamı bir sorun oluşturmaktadır. Anne babaların özürlü çocuğunu her yönüyle tanıyıp, kimlerden, nereden, nasıl yardım alabileceklerini bilmeleri ve bu yardımın içeriğini öğrenip kendi katkılarının nasıl ve ne şekilde olabileceğinin farkına vararak; çaba sarf etmeleri çocuk ve çevresi için yaşamı çok daha kolay ve verimli hale getirecektir. Bu durum özürlü bireye sahip ailelere yönelik rehberlik hizmetlerinin önemini ortaya koymaktadır.

Anne-babaların çocuklarının eğitimine destek olmaları bağlamında ele alınan anne-baba katılımı, uygulamalarıyla sağlanabilmektedir. Sistematik ve kavramsal temelli bir süreç olan aile rehberliğinin amacı, anne-babaların değişik yönleriyle ihtiyaçlarını karşılamaktır. Bu genel amaç doğrultusunda, anne-babaların ve çocuğun gereksinimlerine uygun hizmetlerin geliştirilmesine yönelik programları düzenlenmektedir. Yaygın olarak, anne-babaların duygusal olarak desteklenmesini, anne-baba olarak eğitmeyi, anne-babayı çocuğuna öğretici olarak yetiştirmeyi ve anne-babayı gönüllüler olarak eğitmeyi amaçlayan programlardan söz edilmektedir.

Türkiye’nin AB Müktesebatına Uyum Programı (2007-2013) kapsamında Milli Eğitim Bakanlığının koordinasyonunda “Türkiye Hayat Boyu Öğrenme Strateji Belgesi” ile eki “Türkiye Hayat Boyu Öğrenme Stratejisi Eylem Planı” Yüksek Planlama Kurulunun 05.06.2009 tarihi ve 2009/21 sayılı kararı ile kabul edilmiştir.

Milli Eğitim Bakanlığı Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğünce Eylem Planında yer alan öncelik ve tedbirlerden sorumlu ve ilişkili kurum ve kuruluşların da görüşü doğrultusunda “2009-2013 Dönemi Türkiye Hayat Boyu Öğrenme Faaliyet Planı”nı hazırlanmış, 03.02.2010 tarihinde yapılan Çalıştay ile Faaliyet Planı tamamlanmıştır.

Yukarıda yapılan çalışmalar doğrultusunda T.C. Başbakanlık Özürlüler İdaresi Başkanlığı; “Türkiye Hayat Boyu Öğrenme Stratejisi Eylem Planı”nın 9. önceliği olan “Hayat Boyu Öğrenmeye Katılım Sürecinde Dezavantajlı Bireylere Özel Önem Verilmesi”nin 2. tedbirinin “Özel İhtiyaç Gruplarına Yönelik Aile Eğitimi Programlarının Hazırlanması Sağlanacaktır” 1. Faaliyetini “Özürlü Çocuğa Sahip Aileler İçin Aile Rehberliği Hizmetleri Çalıştayı”nı gerçekleştirilmiştir.

Çalıştayın temel hedefi, 0-6 Yaş özürlü çocukların eğitimi konusunda anne-babayı eğitmek ve öğretici olarak yetiştirmek amacıyla çerçeve eğitim programlarının aile rehberlik ve danışmanlığı da dahil edilerek hazırlanmasıdır.

Çalıştaya üniversitelerin ilgili bölümlerinden akademisyenler ile sivil toplum örgütleri ve kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcilerinden 60 kişinin katılacağı bir ekiple ,25-26 Kasım 2010 tarihleri arasında Ankara’da Hotel İçkale’de yapılmıştır.

Çalıştay’da çalışma grupları ve konuları aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.

ÇALIŞMA GRUPLARI VE KONULARI

1. Çalışma Grubu- Aile Rehberliği Hizmetlerinin Kapsamı

Aile rehberliği hizmetlerinin kapsamında neler olmalıdır?

Ailelerle yapılan psikolojik danışma çalışmalarının amacı ve içeriği nasıl olmalıdır?

Aileler ne zaman/hangi durumlarda kliniklere yönlendirilmelidir?

Aile eğitimi hizmetlerinin amacı ve içeriği nasıl olmalıdır?

Aile eğitimi hizmetleri hangi yaklaşım ya da yöntemler temel alınarak sunulmalıdır?

2. Çalışma Grubu- Aile Rehberliği Hizmetini Sunanların Yeterlilikleri

Aile rehberliği hizmetlerini (psikolojik danışma ve aile eğitimini) kimler vermelidir?

Özürlü çocukların aileleri için aile rehberliği hizmetlerini sunanların (psikolojik danışma ve aile eğitimi) yeterlilikleri neler olmalıdır?

Aile Rehberliği Hizmetini sunanlar yeterliliklerini nasıl kazanmakta ve nasıl kazandırılmalıdır?

Çalışma Grubu- Aile Rehberliği Hizmetleri Nasıl Bir Modelde Olmalı?
Gelecek İçin Yol Haritası Ne Olmalıdır?

Bir aile rehberliği hizmetleri modeli çıkarmak mümkün müdür? Nasıl bir model olabilir?
Nasıl bir yol haritası planlayabiliriz?