ÖZÜRLÜLER UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAV İLANI

Başbakanlık Özürlüler İdaresi Başkanlığında istihdam edilmek üzere 8 adet için “Özürlüler Uzman Yardımcılığı ve Özürlüler Uzmanlığı Sınav, Atama, Yetiştirilme, Görev ve Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” hükümlerine göre sözlü giriş sınavı yapılacaktır. Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi yazımız devamındadır.

SINAV TARİHİ : 30.12.2010
SINAV SAATİ : 10:00
SINAV YERİ : Necatibey Cad. No:49 Kızılay/ANKARA

Genel İdare Hizmetleri Sınıfında yer alan 7 inci derecede (8) adet Özürlüler Uzman Yardımcılığı kadrosu için aşağıda belirtilen alanlarda personel alımı yapılacaktır.

Başbakanlık Özürlüler İdaresi Başkanlığında istihdam edilmek üzere 8 adet Özürlüler Uzman Yardımcılığı kadrosu için “Özürlüler Uzman Yardımcılığı ve Özürlüler Uzmanlığı Sınav, Atama, Yetiştirilme, Görev ve Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” hükümlerine göre sözlü giriş sınavı yapılacaktır.

ALAN/BÖLÜM
KPSS

PUAN TÜRÜ
BARAJ PUANI
KADRO SAYISI
GİRİŞ SINAVINA ÇAĞRILACAK ADAY SAYISI

Kamu Yönetimi, İktisat, İşletme, Maliye, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Uluslararası İlişkiler.
KPSSP70
70
5
30

Hukuk Fakültesi
KPSSP103
70
1
6

İstatistik
KPSSP75
70
1
6

Endüstri Mühendisliği
KPSSP70
70
1
6

SINAVA KATILMA ŞARTLARI:

1- ÖSYM tarafından 2009 ve 2010 yıllarında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavında alanlarına ait puan türünden 70 ve daha yüksek puan almış olmak.

2- Sınava katılma şartlarını taşıyan ve usulüne uygun olarak başvuranların sayısının 48 kişiden fazla olması halinde, puanı en yüksek olan adaydan başlamak üzere ilk 48 aday giriş sınavına alınacaktır. Eşit puan almış olmaları nedeniyle 48 inci sıradaki aday sayısının birden fazla olması halinde, bu adayların tümü sınava çağrılacaktır.

3- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak, Başbakanlık Özürlüler İdaresi Başkanlığının görev ve hizmetlerinin gerektirdiği niteliklere sahip olmak.

4- En az 4 yıl süre ile eğitim veren Fakülte ve Yüksekokulların; Endüstri Mühendisliği, Kamu Yönetimi, İktisat, İşletme, Maliye, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Uluslararası İlişkiler, İstatistik bölümleri ve Hukuk Fakültesi mezunları ile bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış Yabancı Fakülte ve Yüksekokulların birinden mezun olmak.

5- Giriş sınavı için ilan edilen son başvuru tarihi itibariyle 31 (Otuzbir) yaşından gün almamış olmak,

6- Erkeklerde askerliğini yapmış veya erteletmiş olmak,

7-Süresi içinde müracaat etmiş ve başvuru formu ile birlikte istenen belge ve bilgileri vermiş bulunmak.

SINAV BAŞVURUSU:

Başvurular, sınav ilanının yayımından (12.12.2010) itibaren 15 gün içinde (T.C. , Personel Dairesi Başkanlığı Necatibey Cad. No:49 Kızılay/ANKARA” adresine şahsen veya son başvuru tarihinde Başkanlığımıza ulaşacak şekilde posta ile) yapılabilir. Postada meydana gelebilecek gecikmeler nedeniyle zamanında ulaşmayan başvurular dikkate alınmayacaktır.

BAŞVURU SIRASINDA İSTENECEK BELGELER:
1- İş Talep Formu (Söz konusu belge, yukarıda belirtilen adresten veya internet aracılığı ile Başvuru Formu(İş Talep Formu) adresinden temin edilebilecektir. İş Talep Formu internet ortamında (personel@ozida.gov.tr) gönderilecek ve bir örneği başvuru sırasında istenilecek belgelere de eklenecektir.)

2- KPSS Sınavı Sonuç Belgesi (Aslı ibraz edildiği takdirde Kurumumuzca onaylanacaktır)

3- Yükseköğrenim Diploması veya Mezuniyet Belgesi (Aslı ibraz edildiği takdirde Kurumumuzca onaylanacaktır)

4- 4,5×6 ebadında 3 adet vesikalık fotoğraf (1 adedi forma yapıştırılacak),

5- Yazılı özgeçmişi (Özgeçmiş adresinden temin edilebilecektir)

6- T.C. Kimlik Numarası beyanı

7- Erkek adaylarda askerlik durumunu gösterir belge (Aslı ibraz edildiği takdirde Kurumumuzca onaylanacaktır)

8- Yabancı okullar için denklik belgesi (Aslı ibraz edildiği takdirde Kurumumuzca onaylanacaktır)

9- Sabıkasının bulunmadığına ilişkin Cumhuriyet Savcılığından son üç ay içerisinde alınmış belgenin aslı,

SINAV GİRİŞ BELGESİ:

Aranan şartları taşıyan ve istenilen belgeleri ibraz eden adaylara Başbakanlık Özürlüler İdaresi Başkanlığınca sınav tarihi ve yerini belirten fotoğraflı “Sınav Giriş Belgesi” sınav öncesi elden teslim edilir. Sınava ancak bu belgeyi ibraz etmek suretiyle girilebilir. Sınavda giriş belgesi ile birlikte kimlik tespitinde kullanılmak üzere nüfus cüzdanı veya sürücü belgesi bulundurulacaktır. Ayrıca giriş sınavına katılmaya hak kazanan adaylar ve sınav giriş yeri: www.ozida.gov.tr adresinde yayınlanacaktır. Şartları taşımadığı anlaşılanlara sınava katılamayacakları giriş sınavının yapılacağı tarihten önce posta ile bildirilir.

SINAV ŞEKLİ VE KONULARI:

Giriş Sınavında adaylar, Başkanlığın görev ve hizmetlerinin gerektirdiği nitelikler ve faaliyet alanları ile ilgili konular, genel kültür düzeyleri, ifade ve tem­sil yetenekleri ile özürlülük konusuna bakış açıları gibi Giriş Sınav Kurulunca belirlenecek ölçütlere göre belirlenen konularda sözlü sınava tabi tutulurlar.

SÖZLÜ SINAV VE DEĞERLENDİRME

Sözlü sınava çağrılacak aday sayısı, giriş sınavı duyurusunda belirtilen atama yapılacak kadro sayısının 6 (Altı) katından fazla olamaz. Sözlü sınavda adaylar; Başkanlığın görev ve hizmetlerinin gerektirdiği nitelikler, Başkanlığın faaliyet alanı ile ilgili konular, genel kültür düzeyleri, ifade ve tem­sil yetenekleri ile özürlülük konusuna bakış açıları gibi Giriş Sınav Kurulunca belirlenecek ölçütlere göre belirlenen konularda sözlü sınava tabi tutulurlar.

Sözlü sınavda başarılı olmak için; her bir üyeden en az 60 (Altmış) puan almak kaydıyla, ortalamanın yüz puan üzerinden en az yetmiş puan olması gerekir. Başarı listesi sözlü sınavda başarılı olanlardan en yüksek puan alandan başlayarak oluşturulur.

GİRİŞ SINAV SONUÇLARININ DUYURUSU:

Giriş sınavında başarılı olan adayların listesi Sınav Kurulunca Başkanlık hizmet binasının girişine asılarak, www.ozida.gov.tr.adresinde ilan edilecek olup, Ayrıca ilgililerin başvuru formunda yer alan adreslerine taahhütlü olarak posta ile gönderilecektir.

*Giriş Sınavı ile ilgili yapılan tüm değişiklik duyuruları Başkanlığımızın www.ozida.gov.tr. web adresinde ilan edilecektir.

*Ayrıntılı bilgi için Tel : (0312) 229 62 64/1206 no.lu telefonlardan bilgi alınabilir.